Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος  ιδρύθηκε το 1985, στην Πάτρα. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και οι βασικοί του στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

  • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην τεχνολογία λογισμικού και υλικού υπολογιστών, τα δίκτυα και τις κοινωνικές, οικονομικές και άλλες επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)
  • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
  • Η στήριξη της εκπαίδευσης και κάθε μορφής κατάρτισης, σε σχέση με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, καθώς και την ΚτΠ
  • Η ανάπτυξη τεχνολογίας και η μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Η παροχή συμβουλευτικών, σχεδιαστικών και διαχειριστικών υπηρεσιών , ειδικότερα προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γενικότερα προς το δημόσιο, φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους κοινωνικούς φορείς, σε θέματα μετάβασης της χώρας στην ΚτΠ

Το ΙΤΥΕ, λόγω του ρόλου του, έχει βασική του προτεραιότητα την Έρευνα & Ανάπτυξη. Είναι ανοιχτό σε όλες τις ερευνητικές περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών, ωστόσο, επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε ορισμένες περιοχές στρατηγικής σημασίας. Η ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην ισόρροπη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Οι ερευνητικές προσπάθειες του οργανισμού εμπνέονται από το πλαίσιο και τους στόχους της ερευνητικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές ανάγκες της χώρας. Οι κυριότερες θεματικές περιοχές, στις οποίες εστιάζει η ερευνητική προσπάθεια του ΙΤΥΕ είναι: Ανάλυση και Σχεδιασμός Αλγορίθμων, Προχωρημένες και Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Δίκτυα και Κατανεμημένος Υπολογισμός, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Επεξεργασία Σήματος και Ψηφιακής Εικόνας, Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογισμοί Υψηλής Απόδοσης, Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων. Αυτή η θεμελιώδης έρευνα συνδυάζεται με τις εξελίξεις στην εφαρμοσμένη έρευνα,  σε περιοχές, όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πολυμέσα, Περιβάλλοντα Χρήστη, Υπηρεσίες Τηλεματικής, Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ιατρική Πληροφορική, Σχεδιασμός Έμπειρων Συστημάτων και Βελτιστοποίηση Βιομηχανικής Παραγωγής. Το ΙΤΥΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας, που διεξάγει με τις ανάγκες της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας. Τα προϊόντα έρευνας & ανάπτυξης, οι ιδέες και τα πρωτότυπα που παράγονται απευθύνονται στη βιομηχανία υπηρεσιών (και τη σχετιζόμενη βιομηχανία, όπως η Παιδεία, ο Τουρισμός, η Υγεία, η Περιφερειακή Καινοτομία και Ανάπτυξη), καθώς επίσης και στην παραδοσιακή βιομηχανία. Επομένως, το ΙΤΥΕ δεν περιορίζεται αυστηρά στη γνώση, αλλά, σε συγκεκριμένους τομείς,  είναι και παραγωγός τεχνολογίας.