Περιγραφή έργου

Το SONETOR στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχόμενου και προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης. Εκτός από τις τυπικές ενότητες, η αναγνώριση της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης θα είναι ένα βασικό στοιχείο του έργου.

Θα μελετήσει πρώτα τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες των Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών και θα συντάξει ένα προσχέδιο επαγγελματικού προφίλ, αναφέροντας τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν. Βάσει αυτών, το έργο θα αναπτύξει μια σειρά από σενάρια μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη του Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή, όσο αφορά την συνεχιζόμενη επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Ένα βασικό στοιχείο του έργου είναι η έννοια της ομότιμης ή διαμοιρασμένης μάθησης (peer or shared learning) και το έργο θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν την πραγματικές εμπειρίες και να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές.

Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αναπτύξει μια ειδική, πολύγλωσση πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα προωθήσει την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής κοινότητας Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, παρέχοντας ένα καθολικά εστιακό σημείο, για την ανταλλαγή εργασιακών εμπειριών, μεταξύ των μελών της κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει την ομότιμη μάθηση, μέσω της υλοποίησης σεναρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις ειδικές εργασιακές επαγγελματικές δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές. Το έργο έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές και στρατηγικές εκμάθησης που είναι αποδεδειγμένα σύμφωνες με τη βέλτιστη πρακτική και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα κάνει χρήση υψηλής ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου εκπαίδευσης, καθώς και εργαλείων επικοινωνίας, όπως τα blogs φόρουμ, και wikis, που θα αναπτύσσονται και θα συντηρούνται από τα εγγεγραμμένα μέλη της κοινότητας. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης θα είναι προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου, ενισχύοντας έτσι την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι κάνοντας το παραγόμενο προϊόν πολύ ελαστικό.

Το SONETOR θα γίνει το όχημα της επιλογής, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές και των οργανώσεων τους, μέσω της αύξησης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης. Θα προωθήσει την καινοτομία στην επαγγελματική κατάρτιση των Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Τα κύρια προϊόντα του έργου (το προφίλ εργασίας, το περιεχόμενο κατάρτισης και τα σενάρια, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης), θα διασφαλίσουν ότι, το παραγόμενο υλικό είναι διαθέσιμο στο ευρύτερο δυνατόν κοινό, στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού τοπίου.