Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)

Το έργο SONETOR στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κατάρτισης , η οποία θα ενσωματώνει υπάρχουσες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες, προκειμένου να βοηθήσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην ανάπτυξη τυπικών ή μη τυπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους με τους μετανάστες. Το συνολικό πρόγραμμα εργασιών του έργου SONETOR είναι το ακόλουθο:

ΠΕ1 – Διαχείριση

Η ομάδα διαχείρισης έχει, ως στόχο, την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης όλων των δραστηριοτήτων του έργου, έτσι ώστε να επιτύχει προσδοκώμενα αποτελέσματα, βάση της οικονομικής διαθεσιμότητας και των γενικότερων κανόνων.

ΠΕ2 – Ανάλυση Αναγκών Χρήστη

Η ερευνητική ομάδα του έργου διεξάγει μια συγκριτική έρευνα, προκειμένου να καθορίσει με σαφήνεια τις δεξιότητες, ικανότητες και τις ανάγκες κατάρτισης των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, καθώς και το γενικό επαγγελματικό προφίλ του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών για τη Δια Βίου Μάθηση.

ΠΕ3 – Παραγωγή περιεχομένου κατάρτισης

Το έργο SONETOR «Κατάρτιση Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών Αξιοποιώντας Νέο Λογισμικό Κοινωνικής Δικτύωσης» παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση, βάση των εκπαιδευτικών αναγκών των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, που προσδιορίζονται μέσω της συγκριτικής έρευνας. Το πρόγραμμα κατάρτισης συνδυάζει την ομότιμη μάθηση και τις παιδαγωγικές αρχές εκμάθησης ενηλίκων, με τη βοήθεια των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και την ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού περιεχόμενου, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής κοινότητας των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.

ΠΕ4 – Ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης

Η πύλη του έργου SONETOR θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα κατάρτισης, αποτελούμενη από εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, λειτουργώντας ως ένα κομβικό σημείο επικοινωνίας για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην Ευρώπη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και υψηλά διαδραστικό, αποδοτικό ψηφιακό περιεχόμενο που αποτελείται κυρίως από βίντεο, κείμενο, wikis, φόρουμ, κλπ., και τρία σενάρια μάθησης για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή πρακτική των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, όπως Υγεία, Εκπαίδευση, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ.

ΠΕ5 – Κατάρτιση και Ανάπτυξη Πειραματικής εφαρμογής

Η κατάρτιση και η Πιλοτική εφαρμογή του έργου SONETOR περιλαμβάνει την ανάπτυξη και την δοκιμή, την Κατάρτιση της ομάδας βασικών χρηστών και την Πραγματοποίηση Σεναρίων Κατάρτισης.

ΠΕ6 – Προώθηση, ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων

Το ΠΕ Προώθηση, Ευαισθητοποίηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να προωθήσουν την ευρεία συμμετοχή των βασικών φορέων στο έργο και να γίνει η διάδοση των στόχων και των σκοπών του έργου. Η διάχυση περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και εκτελούνται, με σκοπό να παρέχουν σε σημαντικούς φορείς βασικές πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα, τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που επιτυγχάνονται.

ΠΕ7 – Εκμετάλλευση

Το ΠΕ Εκμετάλλευση ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί , για να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του έργου και την ενσωμάτωση επιτυχών αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του έργου SONETOR, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αντίκτυπος του έργου.

ΠΕ8 – Αξιολόγηση

Ο κύριος στόχος της Αξιολόγησης είναι η δημιουργία ειδικών εργαλείων και μέσων για την επίτευξη αποτελεσματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.