Στόχοι

Το έργο SONETOR στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας κατάρτισης, η οποία θα ενσωματώνει υπάρχουσες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και εξειδικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Θα σχεδιαστεί,με τρόπο που θα διευκολύνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, όσων εργάζονται ως Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές, μέσω της παροχής ευέλικτων εκπαιδευτικών ενοτήτων και θέτοντας σε εφαρμογή συστήματα και διαδικασίες, για την αναγνώριση και διαπίστευση της μάθησης, μέσω της άτυπης και μη τυπικής μάθησης που έχει αποκτήσει το άτομο, που εργάζεται σε κοινότητες των μεταναστών.

Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών στόχων:

 1. Μια λεπτομερής συγκριτική ανάλυση των αναγκών στους τομείς της νομοθεσίας, κατάρτισης, συνεργασίας και ορισμός των δεξιοτήτων, προκειμένου να καθοριστούν με σαφήνεια οι γνώσεις, τα χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες και οι ικανότητες, που οι επαγγελματίες Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές πρέπει να κατέχουν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα είναι μια μελέτη χρηστών, ένα επαγγελματικό προφίλ και οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Καθένας εκπαιδευόμενος, με την χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού προσανατολισμού, θα είναι σε θέση να προσδιορίσει τις ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισής τους.
 2. Το έργο θα αναπτύξει μια διαδικτυακή πύλη, η οποία θα χρησιμεύσει ως εστιακό σημείο επικοινωνίας, για την Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές στην Ευρώπη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η πύλη θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα κατάρτισης, η οποία θα αποτελείται από τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, και θα χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση πολιτισμικών διαμεσολαβητών, με τη βοήθεια της εκπαίδευσης ενηλίκων και από ομότιμες μεθοδολογίες μάθησης.
 3. Ένα αποθετήριο με διαδραστικό, ευέλικτο και φιλικό προς το χρήστη ψηφιακό περιεχόμενο που αποτελείται κυρίως από βίντεο, αλλά επίσης περιέχει κείμενο, wikis, φόρουμ κλπ.
 4. Τουλάχιστον τρία σενάρια ομότιμης μάθησης, σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή εργασία των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, όπως Υγεία, Παιδεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ. Τα σενάρια θα υλοποιηθούν, βάση των αρχών ομότιμης μάθησης, θα ενσωματωθούν ψηφιακές ενότητες και θα παραδοθούν μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης.
 5. Μια ευρωπαϊκή κοινότητα μάθησης των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο του έργου, περίπου είκοσι πέντε μέλη του πυρήνα της κοινότητας θα ενταχθούν αρχικά από τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ σε μεταγενέστερη φάση, περίπου διακόσια πενήντα άτομα θα εκπαιδευτούν χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.
 6. Πέντε πιλοτικά σενάρια κατάρτισης, ένα για κάθε συμμετέχουσα χώρα, με τη συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 7. Έξι εκθέσεις αξιολόγησης θα συνοψίσουν την πρόοδο του έργου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της.
 8. Πέντε ημερίδες προώθησης, μία σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, μαζί με φυλλάδια, μπροσούρες και ένα διαφημιστικό βίντεο του έργου.
 9. Μία τελική ημερίδα, που θα διοργανωθεί στην Ελλάδα, η οποία θα προωθήσει τα αποτελέσματα του έργου και θα προσδιορίσει την εκμετάλλευση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η δημογραφία της Ευρώπης έχει αλλάξει σημαντικά. Η αλλαγή αυτή έχει γίνει πιο εμφανής, μέσα από τις τεράστιες αλλαγές, που έχουν επέλθει στη σύνθεση του πληθυσμού των μεμονωμένων χωρών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στην εθνική σύνθεση του πληθυσμού σε κάθε χώρα. Για το σκοπό αυτό ορίζεται απαραίτητος ο ρόλος του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή και οι στρατηγικές που εφαρμόζονται, για να διασφαλιστεί ότι, τα άτομα αυτά είναι κατάλληλα εκπαιδευόμενα και ότι, τα εν εξελίξει συνεχή επαγγελματικά προγράμματα ανάπτυξης έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Το έργο SONETOR θα συμβάλλει στο έργο αυτό, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων πρωτουλιών, για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της σημερινής κατάστασης, όσον αφορά την διαπολιτισμική μεσολάβηση μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

 1. Μια Ευρωπαϊκή κοινότητα των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών θα διαμορφωθεί, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου
 2. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν συστηματικά για πρώτη φορά και, αυτό με τη σειρά του θα χρησιμεύσει ως βάση για τον προσδιορισμό της πραγματικής ζωής, όπως η κατάρτιση σεναρίων
 3. Η πλατφόρμα κοινωνική δικτύωσης και εκπαίδευσης θα πρέπει να υποστηρίζεται συνεχώς, για να λειτουργήσει ως Ευρωπαϊκό εστιακό σημείο για Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.