Opis projektu

Celem SONETORA jest zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji mediatorów kulturowych poprzez stworzenie innowacyjnego szkolenia z dziedziny kształcenia zawodowego.

Wyróżniającą się cechą projektu jest wykorzystanie przy tworzeniu kursu elementów edukacji nieformalnej.

W początkowej fazie projektu zostanie stworzona analiza potrzeb uczestnika projektu i zostanie opracowany profil zawodowy mediatora kulturowego tzn. katalog umiejętności i cech potrzebnych do wykonywania tej profesji.

Na podstawie zgromadzonych informacji powstaną scenariusze rozwoju osobowego  i zawodowego beneficjentów projektu.

Na tym etapie kluczowym elementem projektu będzie wymiana informacji między jego uczestnikami i ich późniejsza implementacja do założeń kursu w formie “najlpeszych praktyk”.

W tym celu zostanie opracowana i wdrożona specjalną wielojęzyczną platforma internetowa, mająca za zadanie promować rozwój europejskiej społeczności mediatorów kulturowych. Jednym z jej elementów będzie forum wymiany doświadczeń  między członkami tejże społeczności i innymi interesariuszami projektu.

Platforma będzie narzędziem wspierającym kształcenie partnerskie poprzez realizację scenariuszy szkoleń dostosowanych do specyficznych warunków pracy i cech osobowych wymaganych od mediatorów kulturowych. W projekcie zostaną wykorzystane zarówno techniki i strategie uczenia się, które są uznane za zgodne z najlepszymi praktykami i zasadami kształcenia ustawicznego. Materiały szkoleniowe zostaną przygotowane w formule wysokiej jakości treści cyfrowych jak również narzędzi komunikacyjnych, takich jak fora, blogi i wiki, opracowane i rozwijane przez uczestników projektu.

Wszystkie materiały szkoleniowe będą dostępne za pośrednictwem Internetu, co jest warunkiem sine qua non  kształcenia na odległość. Perspektywa korzystania ze szkolenia o każdej porze i miejscu: w pracy lub w domu, zwiększa jego dostępność.

Platforma projektu SONETOR poprzez podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie zawodowe jest narzędziem służącym do poprawy jakości świadczonych usług przez mediatorów kulturowych i ich organizację.

Organizatorzy projektu chcą promować innowacyjność w szkoleniu zawodowym mediatorów kulturowych dzięki platformie wykorzystującej aplikacje społecznościowe.  Podstawowe produkty projektu (profil zawodowy mediatora kulturowego, materiały szkoleniowe  scenariusze rozwoju, oraz platforma edukacyjna) zapewnią, że rezultaty projektu będą  dostępne dla szerokiej grupy odbiorców, co jest odpowiedzią na najnowsze wyzwania edukacyjne na tym polu.