Pakiety robocze

Projekt Sonetor ma na celu opracowanie platformy szkoleniowej, łączącej istniejące aplikacje społecznościowe z nowoczesnymi metodykami kształcenia ustawicznego. Platforma będzie zawierać treści potrzebne w zdobyciu formalnych i nieformalnych kwalifikacji oraz kompetencji potrzebnych w codziennej pracy mediatora kulturowego. Projekt zakłada stworzenia narzędzia szczególnie przydatnego w pracy imigrantami.

SONETOR – Struktura podziału pracy:

WP1 – Zarządzanie

Zespół projektowy SONETOR ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego zarządzania wszystkimi działaniami projektowymi w założonym czasie dla osiągnięcia planowanych rezultatów w zależności od dostępnych środków.

WP2 – Analiza potrzeb użytkownika

Zespół badawczy projektu SONETOR prowadzi badania porównawcze w celu jasnego określenia kompetencji mediatorów kulturowych, ich umiejętności i potrzeb szkoleniowych, jak również ogólnego profilu zawodowego mediatora kulturowego w kontekście europejskich ram kwalifikacji dla kształcenia ustawicznego.

WP3 – Przygotowanie materiałów szkoleniowych

Projekt SONETOR „Szkolenia dla mediatorów kulturowych z wykorzystaniem aplikacji społecznościowych” oferuje materiały stworzone w oparciu o doświadczenia ekspertów i przeprowadzone badania porównawcze. Przygotowany kurs będzie kombinacją narzędzi wykorzystywanych przy kształceniu dorosły, edukacji nieformalnej i zalet jakie niosą aplikacje społecznościowe oraz nowe technologie. Zadaniem projektu jest wspieranie rozwoju europejskiej wspólnoty samokształcenia mediatorów kulturowych.

WP4 – Opracowanie platformy szkoleniowej

Portal projektu SONETOR będzie zawierać platformą szkoleniową wykorzystującą aplikacje społecznościowe jako kanał komunikacji między mediatorami kulturowymi i innymi interesariuszami projektu. Na platformie znajdą się  interaktywne materiały edukacyjne m.in.: filmy, opracowania, wiki, fora itp.; a także trzy scenariusze  do samodzielnej nauki poświęcone tematyce związanej z codzienną praktyką mediatorów kulturowych.

WP5 – Realizacja projektu

Ten etap projektu SONETOR obejmuje wdrażanie pilotażowej wersji kursu.  Opracowanie testów, szkolenie beneficjentów I stopnia i realizację scenariuszy szkoleniowych.

WP6 – Promocja i rozpowszechnianie

Zakłada wykonanie wszystkich działań realizowanych w celu wspierania szeroko pojętego udziału kluczowych interesariuszy w projekcie i rozpowszechnianiu celów projektu SONETOR.

Rozpowszechnianie obejmuje wszystkie działania zaplanowane i przeprowadzone w celu zapoznania kluczowych interesariuszy z informacjami na temat jakości,  skuteczności i wyników zrealizowanych inicjatyw w projekcie.

WP7 – Użytkowanie

Obejmuje wszystkie działania opracowane w celu wspierania rozwoju projektu, osiągnięcia zakładanych wyników, oraz opracowania najlepszych praktyk, tak aby zwiększyć wpływ projektu SONETOR.

WP8 – Ewaluacja

Celem ewaluacji jest stworzenie konkretnych narzędzi i instrumentów w celu zrealizowania skutecznego monitoringu i oceny wszystkich działań projektowych i ich wyników.