Cele

Projekt SONETOR ma na celu rozwój platformy szkoleniowej, która wykorzysta istniejące aplikacje społecznościowe do wprowadzenia nowoczesnych metod w procesie kształcenia ustawicznego. Platforma zostanie zaprojektowana w sposób, który ułatwi podniesienia kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowe osób pracujących jako mediatorzy kulturowi.

Jednym z celów SONETORA będzie dostarczenie materiałów szkoleniowych stworzonych specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia.  Opracowane treści edukacyjne będą kombinacją uprzednio przygotowanych  modułów szkoleniowych oraz doświadczeń zdobytych przez samych użytkowników podczas swojej codziennej pracy wśród społeczności imigrantów. Dzięki czemu platforma będzie dysponować wciąż aktualizującymi się treściami weryfikowanymi przez ekspertów projektu SONETOR.

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

1. Opracowania szczegółowej analizy porównawczej potrzeb użytkownika dotyczącej niezbędnych definicji, przepisów prawnych, szkolenia, i umiejętności potrzebnych aby jasno określić wiedzę oraz kompetencje zawodowe mediatora kulturowego. Wyniki powyższej analizy będą stanowiły fundament profilu zawodowego mediatora kulturowego. W oparciu o nie każdy z użytkowników platformy SONETOR korzystając ze spersonalizowanego poradnictwa edukacyjnego będzie w stanie zidentyfikować swoje  indywidualne potrzeby szkoleniowe.

2. W ramach projektu zostanie utworzony portal internetowy, który będzie służyć jako punkt kontaktowy dla europejskich mediatorów kulturowych i innych zainteresowanych problematyką projektu.

Portal będzie zawierał platformę szkoleniową złożoną z narzędzi społecznościowych, wykorzystywanych do szkolenia mediatorów kulturowych z elementami metodologii kształcenia nieformalnego.

3. W trakcie projektu przewiduje się stworzenie banku wysoce interaktywnych treści cyfrowych złożonych  z m.in. filmów, studiów przypadku i narzędzi komunikacyjnych takich jak fora, blogi.

4. Na potrzeby SONETORA zostaną opracowane co najmniej trzy scenariusze w formacie tzw “partnerskiego uczenia się” na tematy związane z codzienną pracą mediatorów kulturowych, takich jak zdrowie, edukacja, usługi publiczne, itp. Scenariusze mają realizować zasadę edukacji nieformalnej oraz korzystać z banku informacji zawartego na  platformie szkoleniowej.

5. Projekt ma na celu utworzenie wspólnoty edukacyjnej europejskich mediatorów kulturowych. Pierwszym etapem będzie przeszkolenie około 25 osób będących testerami platformy. Następnie, po uwzględnieniu ich uwag zostanie opracowany kurs dedykowany dla grupy dwustu pięćdziesięciu użytkowników będącymi faktycznymi beneficjentami projektu.

6. Zostanie przeprowadzonych pięć pilotażowych sesji szkoleniowych, po jednej w każdym z krajów uczestniczących z udziałem osób zaangażowanych w początkowym etapie projektu.

7.  W ramach ewaluacji projektu zostanie sporządzonych sześć sprawozdań podsumowujących postępy projektu i oceny jego efektów

8. Organizatorzy planują pięć promocyjnych warsztatów, po jednym w każdym z uczestniczących krajów, wraz z dystrybucją ulotek, broszur i  filmu promującego projekt

9. Etap pilotażowy SONETORA zakończy się sesją warsztatów zorganizowanych w Grecji. Ich zadaniem będzie promocja wyników projektu, określenie zasad użytkowania platformy i oceną trwałości rezultatów przedsięwzięcia.

W ciągu ostatnich kilku lat struktura demograficzna Europy uległa znaczącej zmianie. Jest to widoczne zarówno na poziomie całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych państw członkowskich. Nowa struktura etniczna krajów Wspólnoty stworzyła większe zapotrzebowanie na usługi mediatorów kulturowych. W obecnej sytuacji niezbędne jest, aby rola mediatora kulturowego została odpowiednio doprecyzowana i wprowadzono procedury zapewniające odpowiednio wysoki poziom kwalifikacji osób zatrudnionych w tym charakterze. Należy również stworzyć odpowiednie ramy funkcjonalne do podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych w błyskawicznie zmieniającym się świecie.

 

Założeniem projektu SONETOR  jest wsparcie tych wysiłków poprzez następujące działania:

1. Utworzenie europejskiej wspólnoty mediatorów kulturowych, która ułatwi wymianę doświadczeń zawodowych i zapewni trwałość rezultatów projektu.

2. Na potrzeby wielojęzycznej platformy szkoleniowej zostaną zidentyfikowane i opracowane umiejętności, kompetencje oraz zakres wiedzy niezbędnej mediatorom kulturowym.

3. Zostanie utworzona społeczna platforma sieciowa podtrzymująca rozwój społeczności europejskich mediatorów kulturowych i ułatwiająca wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy jej członkami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tą tematyką.